Category Archives: ความรู้เรื่องกล้อง

ความรู้เรื่องระบบกล้องรักษาความปลอดภัยรวมถึงการดูสเปกกล้องเพื่อที่จะสามารถเลือกระบบ ที่เหมาะสมกับสถานที่ต่าง ๆ ได้รวมถึงวิธีการเลือกกล้องรักษาความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาจากระบบภาพที่หายและออนไลน์