HD-CVI:รุ่นOK-0404HD

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด HD-CVI ซึ่งไม่สามารถใช้กับกล้องประเภทอนาล็อกได้

bg_11

bgproduct10-1 เครื่องบันทึกภาพกล้องระะบ HD-CVI ประเภท 4 ช่องสัญญาณภาพ 1 ช่องสัญญาณเสียง รุ่นOK-0404HD ลองรับการต่อสัญญาณภาพผ่านทางช่อง HDMI,VGA และตัวเครื่องลองรับการต่อภาพกล้องไอพี
05 06 07 08 09 10 12 19 16 11 04 03

OK-0404hdcvi-1 OK-0404hdcvi-2